Adatkezelési tájékoztató

A Biggeorge Property Zrt. tájékoztatja a www.becsicorner.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen ( továbbiakban: Info tv.) alapszik.

1. A kezelt adatok köre

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • keresett lakás mérete

A látogató a honlapon történő regisztrációval vagy az ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Biggeorge Property Zrt. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

2. Az adatkezelés célja

  • a Biggeorge Property Zrt szolgáltatásainak, projektjeinek az ügyfelekkel való megismertetése hírlevél küldésével illetve ajánlat megküldésével.

3. Az adatkezelés jogalapja a www.becsicorner.hu oldalon adatot közlő látogató önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 évig tart.

5. A honlap üzemeltetője

A www.becsicorner.hu honlapot a Biggeorge Property Zrt (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Biggeorge Property Zrt. harmadik személynek nem továbbítja.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az Info tv. 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-91887/2015— hírlevél kiküldése céljából kezelt adatbázis.

6. Az érintettek jogai

A honlapon adatot közlő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Biggeorge Property Zrt által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Biggeorge Property Zrt a info email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

A Biggeorge Property Zrt a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

7. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu